وبلاگ شخصی داوودقادرزاده

پیام های کوتاه
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

اشتغال یک زن= بیکاری یک مرد= بی شوهر ماندن زن= عدم باروری وتداوم نسل

هرروز با افزایش نقش زنان درعرصه های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی درجهان هستیم، این مساله تا جایی است که زنان  وظایف اصلی خود را فراموش کرده وبسیاری ازحقوق اساسی وحتی انسانی خودرا  ازدست داده اندو به کالایی برای دست یابی به اهداف دیگران تبدیل شده اند.

زنان که روزگاری به عنوان زیربنا وپایه اساسی تربیت اجتماع شناخته می شدندحال، به ابزاری تجاری وتبلیغاتی تبدیل شده اندو این مساله به وفور درجامعه ،زیرسایه مدعیان حقوق زنان به چشم می خورد.

ازآنجا که مردان به عنوان نان آور خانواده شناخته می شوند ، اشتغال زنان درپست هایی که مردان باید باشند تبعات ناگواری رابه جامعه واردمی کند که قبل از هرکسی زنان   خود زیان دیده  اصلی آن خواهندبود.

متاسفانه برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط  وبا شعارهای فمینیستی، اقدام به استخدام زنان با یک سوم، یک چهارم وحتی یک پنجم حقوق یک مرد کرده  وعلاوه بربهره برداری از آنان به عنوان یک ابزار تبلیغاتی،  علناً  آنان  را استثمار می کنند، استثمار وبهره کشی از زنان تاجای است که کمتر مکانی رامی توان یافت که از زنان به عنوان یک ابزارتبلیغی ونیروی کار تقریباً رایگان بهره نبرده باشد.

جدای از  رعایت حقوق زنان به منظور رفع تبعیض‌ها و مشکلات آنان، سوء استفاده ازآنان و واشتغال نامناسب  وبی رویه زنان تبعات منفی وزیان باری رابرای جامعه به بارمی آوردکه به چند نمونه زیر می توان آشاره کرد:

  1.  کاهش  تمایل به ازدواج  وافزایش سن  ودرنتیجه افزایش سیل عظیمی از دختران بازمانده ازتشکیل زندگی مشترک که خود مولد بسیاری ازمشکلات اخلاقی واجتماعی است.
  2. اشتغال یک زن دربسیاری ازموارد برابراست با بیکاری یک مرد واین یعنی ناتوانی مردددر ازدواج به دلیل بیکاری که بازهم  به معنی عقب افتادن تشکیل زندگی هم در مردان وهم زنان است.
  3. استخدام زنان بیشتربا اهداف تجاری وتبلیغاتی برخی از کارفرمایان صورت می گیرد، چراکه با کمترین حقوق ازآنان بهره برداری می کنند وبه عنوان یک ابزارتبلیغی نیز ازآنان بهره می برند.
  4. با اشغال جای مردان توسط زنان، علاوه برمسائل فوق موجبات کاهش باروری وکاهش جمعیت نیز به منظور حفظ شغل در زنان، به دلیل بی میلی به داشت فرزند بیشتر می شود.

ازاین رودر شرایط فعلی اقتصادی که بیکاری به مساله ای بحرانی درجامعه تبدیل شده است، ضروری است که مسئولان وکارفرمایان مردان را در اولویت استخدام قراردهند ومدعیان حقوق زنان نیز به این نکته توجه کنند که وقتی مردی شغل پیدا می کند زنی هم شوهردارمی شود ولی عکس آن صحیح نیست.

باید مسئولان از استثمار واستفاده تجاری از زنانجلوگیری کنند وبا توجه به شرایط فعلی اقتصادی اولویت کاررادرمکان هایی که نیاز به حضور زنان ضروری نیست به مردان اختصاص دهند.

خانواده ها نیز باید باهوشیاری از این مساله به آسانی گذرنکنند و مانع از سوء استفادهاز بانوان در مراکز ی چون پست بانک ها ، د فاتربیمه و فروشگاه ها شوند.داوود قادرزاده

اشتغال یک زن بیکاری یک مرد بی شوهر ماندن زن عدم باروری وتداوم نسل

هرروز با افزایش نقش زنان درعرصه های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی درجهان هستیم، این مساله تا جایی است که زنان  وظایف اصلی خود را فراموش کرده وبسیاری ازحقوق اساسی وحتی انسانی خودرا  ازدست داده اندو به کالایی برای دست یابی به اهداف دیگران تبدیل شده اند.

زنان که روزگاری به عنوان زیربنا وپایه اساسی تربیت اجتماع شناخته می شدندحال، به ابزاری تجاری وتبلیغاتی تبدیل شده اندو این مساله به وفور درجامعه ،زیرسایه مدعیان حقوق زنان به چشم می خورد.

ازآنجا که مردان به عنوان نان آور خانواده شناخته می شوند ، اشتغال زنان درپست هایی که مردان باید باشند تبعات ناگواری رابه جامعه واردمی کند که قبل از هرکسی زنان   خود زیان دیده  اصلی آن خواهندبود.

متاسفانه برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط  وبا شعارهای فمینیستی، اقدام به استخدام زنان با یک سوم، یک چهارم وحتی یک پنجم حقوق یک مرد کرده  وعلاوه بربهره برداری از آنان به عنوان یک ابزار تبلیغاتی،  علناً  آنان  را استثمار می کنند، استثمار وبهره کشی از زنان تاجای است که کمتر مکانی رامی توان یافت که از زنان به عنوان یک ابزارتبلیغی ونیروی کار تقریباً رایگان بهره نبرده باشد.

جدای از  رعایت حقوق زنان به منظور رفع تبعیض‌ها و مشکلات آنان، سوء استفاده ازآنان و واشتغال نامناسب  وبی رویه زنان تبعات منفی وزیان باری رابرای جامعه به بارمی آوردکه به چند نمونه زیر می توان آشاره کرد:

  1.  کاهش  تمایل به ازدواج  وافزایش سن  ودرنتیجه افزایش سیل عظیمی از دختران بازمانده ازتشکیل زندگی مشترک که خود مولد بسیاری ازمشکلات اخلاقی واجتماعی است.
  2. اشتغال یک زن دربسیاری ازموارد برابراست با بیکاری یک مرد واین یعنی ناتوانی مردددر ازدواج به دلیل بیکاری که بازهم  به معنی عقب افتادن تشکیل زندگی هم در مردان وهم زنان است.
  3. استخدام زنان بیشتربا اهداف تجاری وتبلیغاتی برخی از کارفرمایان صورت می گیرد، چراکه با کمترین حقوق ازآنان بهره برداری می کنند وبه عنوان یک ابزارتبلیغی نیز ازآنان بهره می برند.
  4. با اشغال جای مردان توسط زنان، علاوه برمسائل فوق موجبات کاهش باروری وکاهش جمعیت نیز به منظور حفظ شغل در زنان، به دلیل بی میلی به داشت فرزند بیشتر می شود.

ازاین رودر شرایط فعلی اقتصادی که بیکاری به مساله ای بحرانی درجامعه تبدیل شده است، ضروری است که مسئولان وکارفرمایان مردان را در اولویت استخدام قراردهند ومدعیان حقوق زنان نیز به این نکته توجه کنند که وقتی مردی شغل پیدا می کند زنی هم شوهردارمی شود ولی عکس آن صحیح نیست.

باید مسئولان از استثمار واستفاده تجاری از زنانجلوگیری کنند وبا توجه به شرایط فعلی اقتصادی اولویت کاررادرمکان هایی که نیاز به حضور زنان ضروری نیست به مردان اختصاص دهند.

خانواده ها نیز باید باهوشیاری از این مساله به آسانی گذرنکنند و مانع از سوء استفادهاز بانوان در مراکز ی چون پست بانک ها ، د فاتربیمه و فروشگاه ها شوند.داوود قادرزاده

  • داوود قادرزاده